Friday, October 19, 2018

Mẫu #151 - Chia sẻ Template Avee


Ảnh Demo
WWW.TUANTOMO.XYZ

Hướng Dẫn Tải
Chú Ý: 
 - file .viz nó tich hợp cả gif và hình nền ( AV1283)
 - file .json chỉ có mẫu sóng (AV1275)

Link Template ( Chỉ Thêm Được Trên Avee 1283): Link 1 | Link 2 
Link Template Cho bản 1275,1273: Link 1 | Link 2
Link Gif: Link 1
Hướng dẫn thêm sóng: Xem Hướng Dẫn
Link Avee Player Music Premium: AV1275 | AV1283
Share:

0 comments:

Popular Posts

Blog Archive